Disclaimer

Algemene informatie

Dankjewel voor je bezoek aan Scholten Medical Recuitment BV / Scholten & Associates Recruitment AG en het lezen van onze disclaimer. Scholten Medical Recruitment BV / Scholten & Associates Recruitment AG is een internationaal werving- en selectiebureau, gespecialiseerd in de gezondheidszorg. Scholten Medical Recruitment BV en Scholten & Associates Recruitment AG zijn beide werkmaatschappijen van de holding Scholten Recruitment BV.


Aanvaarding

Op de inhoud en het gebruik van de website van Scholten Medical Recruitment BV / Scholten & Associates AG zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere)gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. Voorts behoudt Scholten Medical Recruitment BV / Scholten & Associates Recruitment AG zich het recht voor deze website en deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.


Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op de website van Scholten Medical Recruitment BV/Scholten & Associates Recruitment AG is informatie van algemene aard en houdt geen (individueel) advies in. De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Scholten Medical Recruitment BV/ Scholten & Associates Recruitment AG garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie worden ontleend.


Scholten Medical Recruitment BV/Scholten & Associates Recruitment AG is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die direct en/of indirect ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, (tijdelijke) onbereikbaarheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website. Het gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker.


Scholten Medical Recruitment BV/Scholten & Associates Recruitment AG is je graag van dienst om je in een vrijblijvend gesprek, telefonisch of via e-mail van specifieke informatie te voorzien. Ook voor (vrijblijvende) adviezen,in welke vorm dan ook, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. De informatie is enkel voor kennisname.


Verwijzingen

Op de website van Scholten Medical Recruitment BV/Scholten & Associates Recruitment AG kunnen verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen zijn opgenomen. Verwijzingen naar websites en andere bronnen die niet door Scholten Medical Recruitment BV/Scholten & Associates Recruitment AG worden onderhouden, zijn louter ter informatie opgenomen. Scholten Medical Recruitment BV / Scholten & Associates Recruitment AG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van informatie van derden en de websites waarnaar verwezen wordt


Overeenkomsten

De informatie op de website van Scholten Medical Recruitment BV / Scholten & Associates Recruitment AG is vrijblijvend en is niet bedoeld als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Een overeenkomst wordt gesloten overeenkomstig de bepalingen in de algemene voorwaarden. Voorts kunnen op aan de website vermelde prijzen en/of tarieven nimmer rechten worden ontleend. Op alle overeenkomsten die gesloten worden met cliënten omtrent advisering en/of diensten is Nederlands recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden van Scholten Medical Recruitment BV / Scholten & Associates Recruitment AG. 


Persoonsgegevens

Alle gegevens die je op deze website invult en overige berichten die je aan Scholten Medical Recruitment BV / Scholten & Associates Recruitment AG stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld tenzij Scholten Medical Recruitment BV / Scholten & Associates Recruitment AG daartoe op grond van de wet of een overheidsbevel verplicht is.


Auteursrechten en intellectueleeigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Scholten Medical Recruitment BV / Scholten & Associates Recruitment AG. Met uitzondering van dein of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook,zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholten Medical Recruitment BV / Scholten & Associates Recruitment AG. Een uitzondering vormt het downloaden en printen van de informatie op deze website uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.